Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hướng dẫn cài đặt directadmin 1.44 null

Kết quả hình ảnh cho directadmin
Cài đặt theo hướng dẫn sau:
OS : Centos 6 cả 32 và 64 bit đều được


Bước 1 : update kerrel (source)

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
Tiếp theo dùng lệnh này để bảo đảm không bị lỗi
Đối với OS 64 bit 

ln -sf /usr/lib64/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so
ln -sf /usr/lib64/libm.so /usr/lib/libm.so
ln -sf /usr/lib64/libssl.so /usr/lib/libssl.so

Đối với OS 32 bit 

ln -sf /usr/lib32/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so
ln -sf /usr/lib32/libm.so /usr/lib/libm.so
ln -sf /usr/lib32/libssl.so /usr/lib/libssl.so

Sau đó Wget DA1443
 wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.sh    
Sau đó Wget tiếp
wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.tar.gz
Chmod:  chmod 755 da1443-en.sh
Cài đặt
Và đây là lệnh cài đặt 
 ./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log


ClientID : blog.anluong.info
LicenseID : blog.anluong.info
Hostname : blog.anluong.info
 Để xóa trang đăng nhập tiếng tàu khựa này đi, các bạn gõ lệnh
rm /usr/local/directadmin/data/templates/login.html
sau đó nhấn y và enter
Sau khi cài đặt bạn tải file Directadmin này về
https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/directadmin
up vào thư mục này (đè lên file cũ)
/usr/local/directadmin

đây là file null dành cho Centos 6


Mở port VPS
Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:
– Đối với Iptables.
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport xxx -j ACCEPT
ví dụ 
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables
service iptables save
service iptables restart


modprobe ip_conntrack_ftp

Nâng cấp custombuider 2.0 :

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
./build all d
./build rewrite_confs

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement