Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Hướng dẫn cài đặt directadmin null

Kết quả hình ảnh cho directadmin
Cài đặt theo hướng dẫn sau:
OS : Centos cả 32 và 64 bit đều được
Update : có thể dùng Update từ 1.42.x, 1.43.x lên …
Bước 1 : update kerrel (source)
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
Sau đó Wget DA1443  wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.sh    
Sau đó Wget tiếp   wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.tar.gz
Chmod:  chmod 755 da1443-en.sh
Cài đặtVà đây là lệnh cài đặt 
 ./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log

Trường hơp bị lỗi bạn hãy dùng lệnh này nhé 

ln -sf /usr/lib64/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so
ln -sf /usr/lib64/libm.so /usr/lib/libm.so
ln -sf /usr/lib64/libssl.so /usr/lib/libssl.so


sau đó chạy lại lệnh cài đặt
ClientID : blog.anluong.info
LicenseID : blog.anluong.info
Hostname : blog.anluong.info
 Để xóa trang đăng nhập tiếng tàu khựa này đi, các bạn gõ lệnh
rm /usr/local/directadmin/data/templates/login.html
sau đó nhấn y và enter

Mở port VPS
Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:
– Đối với Iptables.
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport xxx -j ACCEPT
ví dụ 
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables
service iptables save
service iptables restart


modprobe ip_conntrack_ftp

Nâng cấp custombuider 2.0 :

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
./build all d
./build rewrite_confs

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét