Hướng dẫn cài đặt directadmin 1.44 null

By Thanh Tùng   Posted at  tháng 2 14, 2019   VPS No comments
Kết quả hình ảnh cho directadmin
Cài đặt theo hướng dẫn sau:
OS : Centos 6 cả 32 và 64 bit đều được


Bước 1 : update kerrel (source)

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan
Tiếp theo dùng lệnh này để bảo đảm không bị lỗi
Đối với OS 64 bit 

ln -sf /usr/lib64/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so
ln -sf /usr/lib64/libm.so /usr/lib/libm.so
ln -sf /usr/lib64/libssl.so /usr/lib/libssl.so

Đối với OS 32 bit 

ln -sf /usr/lib32/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so
ln -sf /usr/lib32/libm.so /usr/lib/libm.so
ln -sf /usr/lib32/libssl.so /usr/lib/libssl.so

Sau đó Wget DA1443
 wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.sh    
Sau đó Wget tiếp
wget -c  https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/da1443-en.tar.gz
Chmod:  chmod 755 da1443-en.sh
Cài đặt
Và đây là lệnh cài đặt 
 ./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log


ClientID : blog.anluong.info
LicenseID : blog.anluong.info
Hostname : blog.anluong.info
 Để xóa trang đăng nhập tiếng tàu khựa này đi, các bạn gõ lệnh
rm /usr/local/directadmin/data/templates/login.html
sau đó nhấn y và enter
Sau khi cài đặt bạn tải file Directadmin này về
https://raw.githubusercontent.com/hoclamwe/blog/master/directadmin
up vào thư mục này (đè lên file cũ)
/usr/local/directadmin

đây là file null dành cho Centos 6


Mở port VPS
Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:
– Đối với Iptables.
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport xxx -j ACCEPT
ví dụ 
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables
service iptables save
service iptables restart


modprobe ip_conntrack_ftp

Nâng cấp custombuider 2.0 :

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
./build all d
./build rewrite_confs

About Thanh Tùng

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
View all posts by: Thanh Tùng

0 nhận xét:

Connect with Us

Powered by Blogger.
back to top