Kiểm tra và mở port VPS trên CentOS

By Thanh Tùng   Posted at  tháng 2 20, 2019   VPS No comments
Đóng/mở Port CentOS được quản lý thông qua hệ thống tường lừa mặc định, Iptables đối với CentOS 6 và FirewallD đối với CentOS 7
1. Mở port VPS
Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:
– Đối với Iptables.
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport xxx -j ACCEPT
Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables
# service iptables save
# service iptables restart
– Đối với FirewallD.
# firewall-cmd --zone=public --add-port=9999/tcp
# firewall-cmd --zone=public --add-port=9999/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

2. Đóng port VPS

– Đối với Iptables, chỉnh sửa trực tiếp file /etc/sysconfig/iptables và comment(#) những dòng có port cần đóng.
# nano /etc/sysconfig/iptables
Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables
# service iptables save
# service iptables restart
– Đối với FirewallD
# firewall-cmd --zone=public --remove-port=9999/tcp
# firewall-cmd --zone=public --remove-port=9999/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

3. Kiểm tra lại port đang mở

– Danh sách toàn bộ port đang mở:
Đối với Iptables
# iptables -L -n
Đối với FirewallD
# firewall-cmd --list-all

– Kiểm tra port đang được dùng bởi service nào, ví dụ port 80. Nếu dùng CentOS 7 bạn cần cài đặt: yum install net-tools
# netstat -tulpn | grep 80

About Thanh Tùng

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
View all posts by: Thanh Tùng

0 nhận xét:

Connect with Us

Powered by Blogger.
back to top