Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Fix lỗi fpt Directadmin

Trong một số trường hợp bạn không đăng nhập được tài khoản fpt của Directadmin qua cổng 21 thì làm như sau nhé :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set ftpd pureftpd
./build update
./build pureftpd
./build set ftpd proftpd
./build proftpd

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét