Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Update Directadmin lên phiên bản mới nhất

Kết quả hình ảnh cho directadmin

Dành cho bạn nào đã null muốn update DA lên, mình đã down sẵn mấy cái file update của DA về đây

cd /usr/local/directadmin
wget -O update.tar.gz '
http://files1.directadmin.com/963018346/packed_es60_64.tar.gz'
tar xvzf update.tar.gz
./directadmin p
cd scripts
./update.sh
/etc/init.d/directadmin restart


hoặc lệnh này nhé 

cd /usr/local/directadmin
wget --no-check-certificate -O new.tar.gz 'http://files1.directadmin.com/963018346/packed_es60_64.tar.gz'
tar xvzf new.tar.gz
./directadmin p
scripts/update.sh
killall -9 directadmin
./directadmin d

Các bạn thay packed_es60_64.tar.gz bằng các file tương ứng:

+ Centos 5 x86:       packed_es50.tar.gz
+ Centos 5 x86_64: packed_es50_64.tar.gz
+ Centos 6 x86:       packed_es60.tar.gz
+ Centos 6 x86_64: packed_es60_64.tar.gz

cuối cùng 
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét