Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Kết quả hình ảnh cho directadminNếu muốn sử dụng PHP phiên bản 5.5 làm như sau

 cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.5
./build update
./build php n
./build rewrite_confs //Viết lại conf


Tương tự nếu muốn nâng cấp PHP 7 thì làm như sau:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set custombuild 2.0
./build set php1_release 7.0
./build set apache_ver 2.4
./build update
./build php d
 ./build rewrite_confs //Viết lại conf

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét