Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Tắt mở firewall trên Directadmin

Tắt mở firewall trên Directadmin

service iptables save // Lưu
service iptables stop  // Tắt
chkconfig iptables off  // Tắt CRF firewall

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét