Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

By Thanh Tùng   Posted at  tháng 8 02, 2019   PHP No comments
Nếu sử dụng nguyên hàm date() trong PHP, kết quả trả về là các giá trị trong tiếng anh. 
Hàm dưới đây được xây dựng lại từ hàm date(), ngoài các chức năng như hàm date(), các giá trị chuỗi trả về được chuyển sang tiếng việt, bạn cũng có thể tùy biến để hiển thị đa ngôn ngữ, chỉ cần khai báo thêm các biến ngôn ngữ hiển thị.

Cú pháp:
rebuild_date( $format, $time = 0 )
Trong đó:
Code php 
<?php

function rebuild_date( $format, $time = 0 )
{
    if ( ! $time ) $time = time();

$lang = array();
$lang['sun'] = 'CN';
$lang['mon'] = 'T2';
$lang['tue'] = 'T3';
$lang['wed'] = 'T4';
$lang['thu'] = 'T5';
$lang['fri'] = 'T6';
$lang['sat'] = 'T7';
$lang['sunday'] = 'Chủ nhật';
$lang['monday'] = 'Thứ hai';
$lang['tuesday'] = 'Thứ ba';
$lang['wednesday'] = 'Thứ tư';
$lang['thursday'] = 'Thứ năm';
$lang['friday'] = 'Thứ sáu';
$lang['saturday'] = 'Thứ bảy';
$lang['january'] = 'Tháng Một';
$lang['february'] = 'Tháng Hai';
$lang['march'] = 'Tháng Ba';
$lang['april'] = 'Tháng Tư';
$lang['may'] = 'Tháng Năm';
$lang['june'] = 'Tháng Sáu';
$lang['july'] = 'Tháng Bảy';
$lang['august'] = 'Tháng Tám';
$lang['september'] = 'Tháng Chín';
$lang['october'] = 'Tháng Mười';
$lang['november'] = 'Tháng M. một';
$lang['december'] = 'Tháng M. hai';
$lang['jan'] = 'T01';
$lang['feb'] = 'T02';
$lang['mar'] = 'T03';
$lang['apr'] = 'T04';
$lang['may2'] = 'T05';
$lang['jun'] = 'T06';
$lang['jul'] = 'T07';
$lang['aug'] = 'T08';
$lang['sep'] = 'T09';
$lang['oct'] = 'T10';
$lang['nov'] = 'T11';
$lang['dec'] = 'T12';

    $format = str_replace( "r", "D, d M Y H:i:s O", $format );
    $format = str_replace( array( "D", "M" ), array( "[D]", "[M]" ), $format );
    $return = date( $format, $time );

    $replaces = array(
        '/\[Sun\](\W|$)/' => $lang['sun'] . "$1",
        '/\[Mon\](\W|$)/' => $lang['mon'] . "$1",
        '/\[Tue\](\W|$)/' => $lang['tue'] . "$1",
        '/\[Wed\](\W|$)/' => $lang['wed'] . "$1",
        '/\[Thu\](\W|$)/' => $lang['thu'] . "$1",
        '/\[Fri\](\W|$)/' => $lang['fri'] . "$1",
        '/\[Sat\](\W|$)/' => $lang['sat'] . "$1",
        '/\[Jan\](\W|$)/' => $lang['jan'] . "$1",
        '/\[Feb\](\W|$)/' => $lang['feb'] . "$1",
        '/\[Mar\](\W|$)/' => $lang['mar'] . "$1",
        '/\[Apr\](\W|$)/' => $lang['apr'] . "$1",
        '/\[May\](\W|$)/' => $lang['may2'] . "$1",
        '/\[Jun\](\W|$)/' => $lang['jun'] . "$1",
        '/\[Jul\](\W|$)/' => $lang['jul'] . "$1",
        '/\[Aug\](\W|$)/' => $lang['aug'] . "$1",
        '/\[Sep\](\W|$)/' => $lang['sep'] . "$1",
        '/\[Oct\](\W|$)/' => $lang['oct'] . "$1",
        '/\[Nov\](\W|$)/' => $lang['nov'] . "$1",
        '/\[Dec\](\W|$)/' => $lang['dec'] . "$1",
        '/Sunday(\W|$)/' => $lang['sunday'] . "$1",
        '/Monday(\W|$)/' => $lang['monday'] . "$1",
        '/Tuesday(\W|$)/' => $lang['tuesday'] . "$1",
        '/Wednesday(\W|$)/' => $lang['wednesday'] . "$1",
        '/Thursday(\W|$)/' => $lang['thursday'] . "$1",
        '/Friday(\W|$)/' => $lang['friday'] . "$1",
        '/Saturday(\W|$)/' => $lang['saturday'] . "$1",
        '/January(\W|$)/' => $lang['january'] . "$1",
        '/February(\W|$)/' => $lang['february'] . "$1",
        '/March(\W|$)/' => $lang['march'] . "$1",
        '/April(\W|$)/' => $lang['april'] . "$1",
        '/May(\W|$)/' => $lang['may'] . "$1",
        '/June(\W|$)/' => $lang['june'] . "$1",
        '/July(\W|$)/' => $lang['july'] . "$1",
        '/August(\W|$)/' => $lang['august'] . "$1",
        '/September(\W|$)/' => $lang['september'] . "$1",
        '/October(\W|$)/' => $lang['october'] . "$1",
        '/November(\W|$)/' => $lang['november'] . "$1",
        '/December(\W|$)/' => $lang['december'] . "$1" );

    return preg_replace( array_keys( $replaces ), array_values( $replaces ), $return );
}

$contents .= 'Thời gian hiện tại: ' . rebuild_date('H:i d/m/Y' ) . '<br />';
$contents .= 'Thứ hiện tại: ' . rebuild_date('l' ) . '<br />';
$contents .= 'Tháng hiện tại: ' . rebuild_date('F' ) . '<br />';

$time = 1444954852;
$contents .= '<br /><br />Timestamp: ' . $time . '<br />';
$contents .= 'Thời gian: ' . rebuild_date('H:i d/m/Y', $time ) . '<br />';
$contents .= 'Thứ: ' . rebuild_date('l', $time ) . '<br />';
$contents .= 'Tháng: ' . rebuild_date('F', $time ) . '<br />';

// echo $contents;

About Thanh Tùng

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
View all posts by: Thanh Tùng

0 nhận xét:

Connect with Us

Powered by Blogger.
back to top