Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

Nếu sử dụng nguyên hàm date() trong PHP, kết quả trả về là các giá trị trong tiếng anh. 
Hàm dưới đây được xây dựng lại từ hàm date(), ngoài các chức năng như hàm date(), các giá trị chuỗi trả về được chuyển sang tiếng việt, bạn cũng có thể tùy biến để hiển thị đa ngôn ngữ, chỉ cần khai báo thêm các biến ngôn ngữ hiển thị.

Cú pháp:
rebuild_date( $format, $time = 0 )
Trong đó:
Code php 
<?php

function rebuild_date( $format, $time = 0 )
{
    if ( ! $time ) $time = time();

$lang = array();
$lang['sun'] = 'CN';
$lang['mon'] = 'T2';
$lang['tue'] = 'T3';
$lang['wed'] = 'T4';
$lang['thu'] = 'T5';
$lang['fri'] = 'T6';
$lang['sat'] = 'T7';
$lang['sunday'] = 'Chủ nhật';
$lang['monday'] = 'Thứ hai';
$lang['tuesday'] = 'Thứ ba';
$lang['wednesday'] = 'Thứ tư';
$lang['thursday'] = 'Thứ năm';
$lang['friday'] = 'Thứ sáu';
$lang['saturday'] = 'Thứ bảy';
$lang['january'] = 'Tháng Một';
$lang['february'] = 'Tháng Hai';
$lang['march'] = 'Tháng Ba';
$lang['april'] = 'Tháng Tư';
$lang['may'] = 'Tháng Năm';
$lang['june'] = 'Tháng Sáu';
$lang['july'] = 'Tháng Bảy';
$lang['august'] = 'Tháng Tám';
$lang['september'] = 'Tháng Chín';
$lang['october'] = 'Tháng Mười';
$lang['november'] = 'Tháng M. một';
$lang['december'] = 'Tháng M. hai';
$lang['jan'] = 'T01';
$lang['feb'] = 'T02';
$lang['mar'] = 'T03';
$lang['apr'] = 'T04';
$lang['may2'] = 'T05';
$lang['jun'] = 'T06';
$lang['jul'] = 'T07';
$lang['aug'] = 'T08';
$lang['sep'] = 'T09';
$lang['oct'] = 'T10';
$lang['nov'] = 'T11';
$lang['dec'] = 'T12';

    $format = str_replace( "r", "D, d M Y H:i:s O", $format );
    $format = str_replace( array( "D", "M" ), array( "[D]", "[M]" ), $format );
    $return = date( $format, $time );

    $replaces = array(
        '/\[Sun\](\W|$)/' => $lang['sun'] . "$1",
        '/\[Mon\](\W|$)/' => $lang['mon'] . "$1",
        '/\[Tue\](\W|$)/' => $lang['tue'] . "$1",
        '/\[Wed\](\W|$)/' => $lang['wed'] . "$1",
        '/\[Thu\](\W|$)/' => $lang['thu'] . "$1",
        '/\[Fri\](\W|$)/' => $lang['fri'] . "$1",
        '/\[Sat\](\W|$)/' => $lang['sat'] . "$1",
        '/\[Jan\](\W|$)/' => $lang['jan'] . "$1",
        '/\[Feb\](\W|$)/' => $lang['feb'] . "$1",
        '/\[Mar\](\W|$)/' => $lang['mar'] . "$1",
        '/\[Apr\](\W|$)/' => $lang['apr'] . "$1",
        '/\[May\](\W|$)/' => $lang['may2'] . "$1",
        '/\[Jun\](\W|$)/' => $lang['jun'] . "$1",
        '/\[Jul\](\W|$)/' => $lang['jul'] . "$1",
        '/\[Aug\](\W|$)/' => $lang['aug'] . "$1",
        '/\[Sep\](\W|$)/' => $lang['sep'] . "$1",
        '/\[Oct\](\W|$)/' => $lang['oct'] . "$1",
        '/\[Nov\](\W|$)/' => $lang['nov'] . "$1",
        '/\[Dec\](\W|$)/' => $lang['dec'] . "$1",
        '/Sunday(\W|$)/' => $lang['sunday'] . "$1",
        '/Monday(\W|$)/' => $lang['monday'] . "$1",
        '/Tuesday(\W|$)/' => $lang['tuesday'] . "$1",
        '/Wednesday(\W|$)/' => $lang['wednesday'] . "$1",
        '/Thursday(\W|$)/' => $lang['thursday'] . "$1",
        '/Friday(\W|$)/' => $lang['friday'] . "$1",
        '/Saturday(\W|$)/' => $lang['saturday'] . "$1",
        '/January(\W|$)/' => $lang['january'] . "$1",
        '/February(\W|$)/' => $lang['february'] . "$1",
        '/March(\W|$)/' => $lang['march'] . "$1",
        '/April(\W|$)/' => $lang['april'] . "$1",
        '/May(\W|$)/' => $lang['may'] . "$1",
        '/June(\W|$)/' => $lang['june'] . "$1",
        '/July(\W|$)/' => $lang['july'] . "$1",
        '/August(\W|$)/' => $lang['august'] . "$1",
        '/September(\W|$)/' => $lang['september'] . "$1",
        '/October(\W|$)/' => $lang['october'] . "$1",
        '/November(\W|$)/' => $lang['november'] . "$1",
        '/December(\W|$)/' => $lang['december'] . "$1" );

    return preg_replace( array_keys( $replaces ), array_values( $replaces ), $return );
}

$contents .= 'Thời gian hiện tại: ' . rebuild_date('H:i d/m/Y' ) . '<br />';
$contents .= 'Thứ hiện tại: ' . rebuild_date('l' ) . '<br />';
$contents .= 'Tháng hiện tại: ' . rebuild_date('F' ) . '<br />';

$time = 1444954852;
$contents .= '<br /><br />Timestamp: ' . $time . '<br />';
$contents .= 'Thời gian: ' . rebuild_date('H:i d/m/Y', $time ) . '<br />';
$contents .= 'Thứ: ' . rebuild_date('l', $time ) . '<br />';
$contents .= 'Tháng: ' . rebuild_date('F', $time ) . '<br />';

// echo $contents;

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement