Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Lệnh kiểm tra điều kiện if else trong javascript

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh bên trong và ngược lại nếu sai thì nó sẽ bỏ qua những câu lệnh đó. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết nó nhé.

1. Lệnh if trong javascript
  Nội dung thực hiện của lệnh if sẽ được bao quanh bởi cặp ngoặc nhọn đóng mở {}.
  Cú pháp lênh if
  1
  2
  3
  if (condition){
      // statment
  }
  Trong đó condition là mệnh đề điều kiện và luôn luôn phải có một trong hai giá trị là true/false hoặc giá trị tương đương như:
  • NULL => False
  • Rỗng => False
  • Số khác 0 => TRUE
  • Số 0 => FALSE
  Ví dụ lệnh ifRUN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  var a = 12;
  var b = 12;
   
  if (a == b){
      alert('a và b bằng nhau');
  }
  Kết quả sẽ có thông báo popup "a và b bằng nhau".
  Trường hợp nếu các câu lệnh bên trong là câu lệnh đơn ( chỉ có một lệnh) thì ta có thể bỏ cặp dấu ngoặc nhọn. Như với ví dụ trên thì ta sẽ viết lại như sau:
  1
  2
  3
  4
  5
  var a = 12;
  var b = 12;
   
  if (a == b)
      alert('a và b bằng nhau');

  2. Lệnh if else trong javascript

  Lệnh else sẽ được thực thi nếu lệnh if không được thực hiện, như vậy khi dùng lệnh else thì bắt buộc phải có một lệnh if trước nó
  Cú pháp lệnh if else như sau
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  if (condition){
      // Code cho lệnh if
  }
  else{
      // Code cho lệnh else
  }
  Ví dụRUN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  var a = 12;
  var b = 10;
   
  if (a == b){
      alert('a và b bằng nhau');
  }
  else{
      alert('a và b khác nhau');
  }
  Trong ví dụ này thì chương trình sẽ chạy trong lệnh else vì điều kiện thực thi lệnh if không thỏa.

  3. Kết hợp nhiều lệnh if else trong javascript

  Ta có thể kết hợp nhiều câu lệnh if để xử lý, cú pháp của nó cũng không có gì khác, chỉ khác ở chỗ bạn phải bổ sung thêm từ else đằng trước các lệnh if tiếp theo.
  Cú pháp nhiều lệnh if
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  if (condition1){
      // Code cho lệnh if 1
  }
  else if (condition2){
      // Code cho lệnh if 2
  }
  else{
      // Code cho lệnh else
  }
  Ví dụRUN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  var a = 12;
   
  if (a > 12){
      alert('a > 12');
  }
  else if (a < 12){
      alert('a < 12');
  }
  else{
      alert('a = 12');
  }
  Kết quả sẽ chạy ở lệnh else cuối cùng tại vì các lệnh if bên trên không thỏa điều kiện. Bây giờ bạn thử đổi giá trị của a thành a = 10 thì câu lệnh thứ 2 else if sẽ được thực hiện.

  4. Lệnh if else lồng nhau trong javascript

  Như các ngôn ngữ khác ta có thể lồng các câu lệnh if lại với nhau, nghĩa là bên trong câu lệnh if sẽ chứa câu lệnh if khác.
  Ví dụRUN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  var a = 13;
    
  // Nếu a > 12
  if (a > 12)
  {
      // Khai báo biến b
      var b = 20;
        
      // Nếu a bằng b
      if (a == b)
      {
          alert(' a = b ');
      }
      else { // ngược lại a khác b
          alert(' a != b ');
      }
  }


  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét

  Ad Code

  Responsive Advertisement