Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

HƯỚNG DẪN CHIA TIN MỚI HƠN VÀ TIN CŨ HƠN THÀNH 2 CỘT TRÊN NUKEVIET 4.3.05

 1. Mở file: detail.tpl (themes/themes đang dùng/modules/news/)

tìm đến các đoạn:
 <!-- BEGIN: related_new --><!-- BEGIN: related -->
thêm vào dưới nó:
 <div class="col-md-12"> .....Nội dung.... </div>
Sau khi thêm ta có dạng như sau:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 1:..... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related_new -->
Và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 2:...... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related -->
2. Thêm hình ảnh minh họa cho bản tin:
Để hiện thị hình ảnh nhỏ bên tin bên phải hay trái hoặc dưới chuyên mục ta làm như sau
mở file: themes/default/css/news.css tìm đoạn css:
 div.news_column ul.related li { padding:0 4px 0 0; }
thêm float: left; ta được:
 div.news_column ul.related li { float: left; padding:0 4px 0 0; }
- Tiếp theo ta mở file mở file: themes/default/modules/news/detail.tpl
tìm:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> Nội dung 1:..... </div> <!-- END: related_new -->
và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> Nội dung 2:..... </div> <!-- END: related -->
Thay thế toàn bộ nội dung 1 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED_NEW.link}" title="{RELATED_NEW.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED_NEW.title}</a> <em>({RELATED_NEW.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Thay thế toàn bộ nội dung 2 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED.link}" title="{RELATED.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED.title}</a> <em>({RELATED.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Tiếp theo mở file modules/news/theme.php tìm function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
{
kéo xuống dưới tìm dòng: $xtpl->assign('RELATED_NEW', $related_new_array_i);
trước nó ta thêm đoạn:
 $related_new_array_i['title'] = nv_clean60($related_new_array_i['title'], 40);
Tìm tiếp đoạn: $xtpl->assign('RELATED', $related_array_i);
Thêm vào trước nó đoạn code:
 $related_array_i['title'] = nv_clean60($related_array_i['title'], 40);
đơn giản chỉ có thế thôi, chúc thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement