Get Cookies from Php Curl

Kết quả hình ảnh cho PHP
 1. <?php
 2. $ch = curl_init(http://www.google.com/’);
 3. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 4. curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 5. $result = curl_exec($ch);
 6. preg_match_all(‘/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi’, $result, $matches); // get cookie
 7. $cookies = array();
 8. foreach($matches[1] as $item) {
 9. parse_str($item, $cookie);
 10. $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
 11. }
 12. var_dump($cookies);
 13. ?>
Tags:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.