Chèn giờ với jQuery

css : input{ font-size: 3em; } java $(function(){ var d = new Date(), h = d.getHours(), m = d.getMinutes(); if(h < 10) h = '0' + h; if(m < 10) m = '0' + m; $('input[type="time"][value="now"]').each(function(){ $(this).attr({'value': h + ':' + m}); }); }); hoặc code sau var timepicker = new TimePicker('time', { lang: 'en', theme: 'dark' }); timepicker.on('change', function(evt) { var value = (evt.hour || '00') + ':' + (evt.minute || '00'); evt.element.value = value; });

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.