LẤY IP THẬT CỦA CLIENT QUA CLOUDFLARE

function getUserIP() {
if (isset($_SERVER[“HTTP_CF_CONNECTING_IP”])) {
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] = $_SERVER[“HTTP_CF_CONNECTING_IP”];
$_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’] = $_SERVER[“HTTP_CF_CONNECTING_IP”];
}
$client = @$_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’];
$forward = @$_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’];
$remote = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) { $ip = $client; }
elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP)) { $ip = $forward; }
else { $ip = $remote; }
return $ip;
}
echo getUserIP();
Tags:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.