2021

 Lập trình PHP có nhiều cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu. Dưới đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách chuyển đổi chí với function sau:

 1. function convert_name($str) {
 2. $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);
 3. $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);
 4. $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);
 5. $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);
 6. $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);
 7. $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);
 8. $str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);
 9. $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);
 10. $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);
 11. $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);
 12. $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);
 13. $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);
 14. $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);
 15. $str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);
 16. $str = preg_replace("/(\“|\”|\‘|\’|\,|\!|\&|\;|\@|\#|\%|\~|\`|\=|\_|\'|\]|\[|\}|\{|\)|\(|\+|\^)/", '-', $str);
 17. $str = preg_replace("/( )/", '-', $str);
 18. return $str;
 19. }

 Bạn sử dụng function trên như sau:

VD:

$text = "Blog An Lương";

echo convert_name($text);

Kết quả hiển thị sẽ là: Blog-An-Luong

Trường hợp bạn muốn chuyển tất cả thành chữ thường thì dùng code sau

Echo strtolower(convert_name($text));

khi đó nó sẽ thành " blog-an-luong

Chúc các bạn thành công!


 Mở file cat.php và tìm đoạn

Mã: Chọn hết
$alias = ( $alias == "" ) ? change_alias( $title ) : change_alias( $alias );

thêm vào sau
Mã: Chọn hết
$alias = strtolower($alias);


edit lại các thư mục thì trên URL sẽ hiển thị chủ đề với chữ thường

Tương tự với tên bài viết bạn mở file content.php làm tương tự

Trường hợp muốn sửa tất cả các file thì tìm trong thư mục includes/utf8/utf8_functions.php

 1. Mở file: detail.tpl (themes/themes đang dùng/modules/news/)

tìm đến các đoạn:
 <!-- BEGIN: related_new --><!-- BEGIN: related -->
thêm vào dưới nó:
 <div class="col-md-12"> .....Nội dung.... </div>
Sau khi thêm ta có dạng như sau:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 1:..... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related_new -->
Và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 2:...... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related -->
2. Thêm hình ảnh minh họa cho bản tin:
Để hiện thị hình ảnh nhỏ bên tin bên phải hay trái hoặc dưới chuyên mục ta làm như sau
mở file: themes/default/css/news.css tìm đoạn css:
 div.news_column ul.related li { padding:0 4px 0 0; }
thêm float: left; ta được:
 div.news_column ul.related li { float: left; padding:0 4px 0 0; }
- Tiếp theo ta mở file mở file: themes/default/modules/news/detail.tpl
tìm:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> Nội dung 1:..... </div> <!-- END: related_new -->
và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> Nội dung 2:..... </div> <!-- END: related -->
Thay thế toàn bộ nội dung 1 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED_NEW.link}" title="{RELATED_NEW.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED_NEW.title}</a> <em>({RELATED_NEW.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Thay thế toàn bộ nội dung 2 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED.link}" title="{RELATED.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED.title}</a> <em>({RELATED.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Tiếp theo mở file modules/news/theme.php tìm function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
{
kéo xuống dưới tìm dòng: $xtpl->assign('RELATED_NEW', $related_new_array_i);
trước nó ta thêm đoạn:
 $related_new_array_i['title'] = nv_clean60($related_new_array_i['title'], 40);
Tìm tiếp đoạn: $xtpl->assign('RELATED', $related_array_i);
Thêm vào trước nó đoạn code:
 $related_array_i['title'] = nv_clean60($related_array_i['title'], 40);
đơn giản chỉ có thế thôi, chúc thành công!

Mật khẩu là một dãy ký tự được mã hóa khi lưu vào trong cơ sở dữ liệu, nhưng đôi khi chúng ta không thể nhớ nó là gì thì sẽ tìm cách khôi phục lại mật khẩu. Tuy nhiên nếu như bạn sử dụng NukeViet mà không sử dụng tính năng reset mật khẩu về mail thì ở bài này Thịnh chia sẻ với bạn cách lấy lại mật khẩu quản trị tối cao. Tuy nhiên bạn nên tiến hành lưu mật khẩu tối cao vào một nơi nào đó để đề phòng mất mật khẩu mà đỡ công reset lại.
Cũng xin lưu ý với các bạn thêm là trong NukeViet thì từ phiên bản 4.x trở đi mật khẩu sẽ không còn là mã hóa MD5 thông thường vì thế nếu bạn vào phpmyadmin để đổi mật khẩu theo dạng MD5 là hoàn toàn vô nghĩa không thể sử dụng được và chỉ có thể làm theo 1 trong 2 cách sau đây.
Sau đây là 2 cách đổi mật khẩu trong NukeViet

Cách 1:

Cách này là can thiệp code nhưng sau khi thực hiện xong thì bạn cần nhớ xóa đi để tránh bị lợi dụng.
 1. Đầu tiên bạn mở file mainfile.php nằm trong thư mục includes.
 2. Tiếp đến bạn dán đoạn code sau vào cuối cùng của file này.
  Code:
  $username = 'admin';
  $password = $crypt->hash ( trim ( '123456' ) );
  if( $db->exec( "UPDATE " . NV_USERS_GLOBALTABLE . " SET password=" . $db->quote( $password ) . " WHERE md5username='" . nv_md5safe( trim( $username ) ) . "'" ) )
  {
   die( 'Reset password success. Delete this file immediately' );
  }
  else
  {
   die( 'No Reset password' );
  }

  Trong đó
  $username = ‘admin‘; là tài khoản admin
  $password = $crypt->hash ( trim ( ‘123456‘ ) ); là mật khẩu: 123456
 3. Tiếp đến bạn vô site và bạn sẽ nhận được thông báo “Reset password success. Delete this file immediately” tức là bạn đã thay đổi password thành công.
Cách 2:

Cách này an toàn hơn bởi công cụ được viết bởi nhà phát triển Nukeviet. Để sư dụng cách này bạn cần làm theo các bước sau.
 1. Tải về công cụ tại địa chỉ web: https://github.com/nukeviet/set-password/archive/master.zip
 2. Giải nén, upload file có được lên host (ngang hàng với các file index.php, mainfile.php,…)
 3. Sửa nội dung file này. Lưu ý các dòng cần thay đổi.
  $username = ‘admin‘ thay admin thành tài khoản tối cao mà bạn cần thay mật khẩu.
  $newpassword = ‘123456‘; thay 123456 thành mật khẩu của bạn.
  $client_ip = ‘113.190.237.5‘; thay địa chỉ ip thành địa chỉ ip truy cập web của bạn. Để biết ip địa chỉ truy cập internet bạn vô trang http://ipaddress.com/ là bạn sẽ biết được ip mà bạn đang truy cập internet.
  $sitekey = ‘sitekey-sitekey-sitekey-sitekey‘; thì bạn thay bằng sitekey nằm trong file config.php với biến là $global_config[‘sitekey’]
 4. Sau đó bạn lưu file và truy cập vào đường dẫn website dạng như sau: http://domain.com/set-password.php
 5. Sau khi truy cập đường dẫn đó bạn sẽ nhận được thông báo “Reset password success. Delete this file immediately” tức là bạn đã thay mật khẩu thành công và bây giờ thì xóa file set-password.php đó đi.

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.