tháng năm 2021

 Lập trình PHP có nhiều cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu. Dưới đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách chuyển đổi chí với function sau:

 1. function convert_name($str) {
 2. $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);
 3. $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);
 4. $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);
 5. $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);
 6. $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);
 7. $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);
 8. $str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);
 9. $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);
 10. $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);
 11. $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);
 12. $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);
 13. $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);
 14. $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);
 15. $str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);
 16. $str = preg_replace("/(\“|\”|\‘|\’|\,|\!|\&|\;|\@|\#|\%|\~|\`|\=|\_|\'|\]|\[|\}|\{|\)|\(|\+|\^)/", '-', $str);
 17. $str = preg_replace("/( )/", '-', $str);
 18. return $str;
 19. }

 Bạn sử dụng function trên như sau:

VD:

$text = "Blog An Lương";

echo convert_name($text);

Kết quả hiển thị sẽ là: Blog-An-Luong

Trường hợp bạn muốn chuyển tất cả thành chữ thường thì dùng code sau

Echo strtolower(convert_name($text));

khi đó nó sẽ thành " blog-an-luong

Chúc các bạn thành công!


 Mở file cat.php và tìm đoạn

Mã: Chọn hết
$alias = ( $alias == "" ) ? change_alias( $title ) : change_alias( $alias );

thêm vào sau
Mã: Chọn hết
$alias = strtolower($alias);


edit lại các thư mục thì trên URL sẽ hiển thị chủ đề với chữ thường

Tương tự với tên bài viết bạn mở file content.php làm tương tự

Trường hợp muốn sửa tất cả các file thì tìm trong thư mục includes/utf8/utf8_functions.php

 1. Mở file: detail.tpl (themes/themes đang dùng/modules/news/)

tìm đến các đoạn:
 <!-- BEGIN: related_new --><!-- BEGIN: related -->
thêm vào dưới nó:
 <div class="col-md-12"> .....Nội dung.... </div>
Sau khi thêm ta có dạng như sau:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 1:..... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related_new -->
Và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 2:...... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related -->
2. Thêm hình ảnh minh họa cho bản tin:
Để hiện thị hình ảnh nhỏ bên tin bên phải hay trái hoặc dưới chuyên mục ta làm như sau
mở file: themes/default/css/news.css tìm đoạn css:
 div.news_column ul.related li { padding:0 4px 0 0; }
thêm float: left; ta được:
 div.news_column ul.related li { float: left; padding:0 4px 0 0; }
- Tiếp theo ta mở file mở file: themes/default/modules/news/detail.tpl
tìm:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> Nội dung 1:..... </div> <!-- END: related_new -->
và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> Nội dung 2:..... </div> <!-- END: related -->
Thay thế toàn bộ nội dung 1 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED_NEW.link}" title="{RELATED_NEW.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED_NEW.title}</a> <em>({RELATED_NEW.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Thay thế toàn bộ nội dung 2 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED.link}" title="{RELATED.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED.title}</a> <em>({RELATED.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Tiếp theo mở file modules/news/theme.php tìm function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
{
kéo xuống dưới tìm dòng: $xtpl->assign('RELATED_NEW', $related_new_array_i);
trước nó ta thêm đoạn:
 $related_new_array_i['title'] = nv_clean60($related_new_array_i['title'], 40);
Tìm tiếp đoạn: $xtpl->assign('RELATED', $related_array_i);
Thêm vào trước nó đoạn code:
 $related_array_i['title'] = nv_clean60($related_array_i['title'], 40);
đơn giản chỉ có thế thôi, chúc thành công!

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.