Cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu (Lập trình PHP)

 Lập trình PHP có nhiều cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu. Dưới đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách chuyển đổi chí với function sau:

 1. function convert_name($str) {
 2. $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);
 3. $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);
 4. $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);
 5. $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);
 6. $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);
 7. $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);
 8. $str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);
 9. $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);
 10. $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);
 11. $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);
 12. $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);
 13. $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);
 14. $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);
 15. $str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);
 16. $str = preg_replace("/(\“|\”|\‘|\’|\,|\!|\&|\;|\@|\#|\%|\~|\`|\=|\_|\'|\]|\[|\}|\{|\)|\(|\+|\^)/", '-', $str);
 17. $str = preg_replace("/( )/", '-', $str);
 18. return $str;
 19. }

 Bạn sử dụng function trên như sau:

VD:

$text = "Blog An Lương";

echo convert_name($text);

Kết quả hiển thị sẽ là: Blog-An-Luong

Trường hợp bạn muốn chuyển tất cả thành chữ thường thì dùng code sau

Echo strtolower(convert_name($text));

khi đó nó sẽ thành " blog-an-luong

Chúc các bạn thành công!


This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.